آگوست 24, 2015

گیج فشار

گيج هاي فشار نسبي کاملا به فشار اتمسفر وابسته بوده و در دو نقطه جغرافيايي مانند بندر بوشهر و تهران، فشار حاصل از يک فرآيند را به صورت متفاوت گزارش مي دهند زيرا فشار اتمسفر در اين دو شهر متفاوت مي باشد. فشار اتمسفر به ارتفاع از سطح دريا، دما و شرايط آب و هوايي ارتباط دارد.