پواز | ویسکوزیته | گرانروی | دانسیته | مواد | دستگاه CGS | پمپ وکیوم کیان پارس | poise | density

 

پواز

 یا پویز (poise) واحد رایج برای گرانروی (ویسکوزیته) در دستگاه cgs است. در محاسبات، پواز را با مخفف P نشان می‌دهند. یک پویز معادل ۱dyn.s/cm۲ یا ۱g/cm.s واحد SI درگرانروی (یعنی پاسکال ثانیه) است یعنی ده بار بزرگتر از واحد پواز است.

تبدیل واحد

یکای آنالوگ در SI پاسکال ثانیه (Pa·s) است:

پواز معمولاً با پیشوند «سانتی-» به کار می‌رود. هر سانتی پواز برابر با یک صدم پواز است.

kg/m.s (واحد SI)

Kg/m.s * 1000g/1Kg * 1m/100cm = 10 g/cm.s

بعضی از مقادیر مهم

گرانروی آب در دمای ۲۵ درجه سلسیوس و فشار یک اتمسفر برابر ۰٫۰۰۸۹۹ پواز (۰٫۸ سانتی پواز) است. این مقدار برای اتیلن گلیکول ۱۵ سانتی‌پواز، عسل ۲۰۰۰ سانتی پواز و یک پلیمر معروف به نام Bis-GMA دارای ویسکوزیته ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پوآز می باشد.

چگالی ( دانسیته )

در دانش‌های پایه چگالی یا دانسیته را مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده می‌دانند. و آن را با علامت اختصاری ρ نشان می‌دهند که از رابطه ρ=m/V به دست می‌آید. در رابطهٔ ذکر شده، ρ دانسیته، m جرم جسم و V حجم اشغال شده توسط آن ماده‌است. همچنین، بین چگالی و وزن مخصوص باید تفاوت قائل شد. چگالی مقدار جرم موجود در واحد حجم است، ولی وزن مخصوص به معنی وزن واحد حجم ماده‌است.

جرم مخصوص یا دانسیته جرم واحد حجم است. جرم مخصوص را با  نشان می‌دهند.

برای تعریف جرم مخصوص در یک نقطه، حجم کوچکی در اطراف نقطه در نظر گرفته و جرم سیال را داخل آن حجم تقسیم نموده و حد این نسبت را وقتی تغییرات حجم به اپسیلون میل می‌کند می‌گیریم. درخور ذکر است که اپسیلون در اینجا درست است که واحد بسیار کوچکی است، اما از فاصلهٔ متوسط مولکول‌های جسم، بزرگ‌تر است.برای بدست آوردن چگالی مایع بر مایع REFRENCE فرمول زیر کاربرد فراوانی دارد:

ρ=SG*ρReference

گِران‌رَوی ( گرانروی )

 عبارت است از مقاومت یک سیال در برابر اعمال تنش برشی. به تعریفی دیگر، مقاومت اصطکاکی یک مایع یا گاز را در برابر شارش یا لغزیدن لایه‌ها، هنگامی که تحت تنش برشی قرار گیرد گِران‌رَوی می‌گویند. نام‌های دیگر گران‌روی عبارت است از: وُشکسانی ( وشک در فارسی به معنی صمغ  است)، ویسکوزیته (به فرانسوی: Viscosité ) و لِزْجَت.

در یک سیال جاری (در حال حرکت)، که لایه‌های می‌گویند. هرچه گران‌روی مایعی بیشتر باشد، برای ایجاد تغییر شکل یکسان، به تنش برشی بیشتری نیاز است. به‌ عنوان مثال گرانروی عسل از گرانروی شیر بسیار بیشتر است.

با افزایش دما گران‌ روی شاره‌های مایع کاهش می‌یابد ولی در گازها، قضیه وارون است، البته درصد دگرگونی آن برای شاره‌های گوناگون متفاوت است.

منابعhttps://fa.wikipedia.org/wiki