نصب موازی پمپ وکیوم | Vacuum Pump Parallel installation

آماده سازی پمپ جهت راه اندازی

 • حتما از تمیز و خالی بودن لوله های ورودی اطمینان حاصل نمایید.
 • از هم راستا بودن کوپلینگ در مدل KPV500اطمینان حاصل نمایید.
 • کلیه اتصالات از لحاظ آب بندی کنترل گردد.
 • محور پمپ بررسی گردد تا چرخشی روان داشته باشد. ( با دست چرخشی در جهت حرکت پمپ صورت گیرد)
 • بررسی گردد که جهت چرخش پمپ هم جهت با فلش روی پمپ باشد. در غیر اینصورت می بایست محل اتصال دو فاز در مدار ورودی به موتور جابجا گردد.
 • شیر جداکننده مدار را باز نمایید.
 • از طریق شیر شماره ۱۴ ، داخل پمپ آب ریخته تا به سطح مرکز پمپ برسد، همچنین می توان از محل نصب شیر پنوماتیکی آب را سر ریز نمود، در این حالت آب مورد نیاز جهت راه اندازی کافی می باشد.
 • حتما از جدول زیر جهت تامین آب اولیه پمپ استفاده گردد، استفاده بیش از حد مجاز، منجر به صدمات و خسارات جدی به پمپ می گردد.
KPV500KPV380KPV250KPV120KPV80KPV50KPV25مدل پمپ
۶۴۲۱۱۰٫۲۵۰٫۲۵میزان حجم آب ( لیتر )

شروع به کار پمپ KPV

 • جهت شروع به کار پمپ ابتدا شیر شماره ۹ ( جداکننده مدار ) را باز کنید.
 • پمپ را روشن نمایید.
 • در صورتی که در مدار از شیر برقی استفاده می نمایید همزمان یا روشن شدن پمپ شیر باز می شود که در این صورت حتما باید شیر شماره ۷ بسته باشد، ولی چنانچه از شیر برقی استفاده نمی نمایید، شیر شماره ۷ را پس از روشن کردن پمپ باز نمایید.
 • با استفاده از شیر کنترل ( شماره ۵ ) مقدار آب ورودی به پمپ را تنظیم نماییم. به سه روش امکان پذیر می باشد :
 • در صورتی که در مدار از فلومتر استفاده می نمایید بر اساس جدول زیر آب تنظیم گردد.
 • در صورت عدم وجود فلومتر، می توان حجم آب خروجی پمپ را در زمان معین به کمک یک ظرف مندرج و یک کرونومتر اندازه گیری نمود و شیر شماره ۵ را بر اساس جدول زیر تنظیم نمود.
 • همچنین می توان با تغییر میزان آب ورودی بهترین وضعیت را به شکلی بدست آورد که بالاترین میزان خلاء با کمترین آمپر مصرفی بدست آید ( در تمامی شرایط نباید از حد مجاز آمپر الکتروموتور تجاوز نمود )