انواع گیج فشار | تعریف فشار نسبی و مطلق | تعریف فشار مطلق و نسبی | Absolute and relative pressure

 

انواع گیج های فشار – جهت قرائت فشار

فشار نسبی

گیج های فشار نسبی کاملا به فشار اتمسفر وابسته بوده و در دو نقطه جغرافیایی مانند بندر بوشهر و تهران، فشار حاصل از یک فرآیند را به صورت متفاوت گزارش می دهند زیرا فشار اتمسفر در این دو شهر متفاوت می باشد. فشار اتمسفر به ارتفاع از سطح دریا، دما و شرایط آب و هوایی ارتباط دارد.

از گیج های فشار نسبی برای فرآیندهایی که تنها اختلاف فشار با اتمسفر اهمیت دارد استفاده می شود و نسبت به گیج های فشار مطلق ارزانتر      می باشند. گیج های فشار نسبی، فشار اتمسفر را صفر نشان می دهند و با عمیق تر شدن خلاء به سمت ۱- حرکت می کند. باید توجه داشت که همیشه فشار نسبی در خلاء به صورت منفی می باشد.

به طور کلی از دو فشارسنج (گیج) برای خواندن فشار خلأ استفاده می­شود، گیج فشار نسبی و گیج فشار مطلق. مقایسه این دو نوع گیج را می­توان در جدول زیر مشاهده نمود:

انواع گیج فشار

گیج فشار نسبی

گیج فشار مطلق

مقدار خوانده شده فشار توسط گیج فشار نسبی به مقدار فشار اتمسفر (فشار هوا در محل اندازه گیری) بستگی دارد.

کافی است فشار اتمسفر کمی تغییر کند تا فشار در حال اندازه­گیری توسط گیج فشار نسبی نیز دستخوش تغییر گردد.

مقدار خوانده شده فشار توسط گیج فشار مطلق مستقل از فشار اتمسفر (فشار هوا در محل اندازه­گیری) می­باشد.

تغییر میزان فشار اتمسفر اثری بر روی فشار خوانده شده توسط این گیج ندارد.

برای انجام کارهایی که تنها اندازه­گیری مقدار تقریبی فشار کافی است می­توان از این نوع گیج استفاده نمود.برای انجام کارهای دقیق­تر باید از این گیج استفاده نمود.
این گیج فشار اتمسفر را مبدأ و نقطه صفر در نظر می­گیرد و با      کاهش فشار سیستم، مقادیر منفی را نشان می­دهد.این گیج فشار اتمسفر را مقدار واقعی آن در نظر می­گیرد. با کاهش فشار، به سمت صفر رفته و هرگز عدد زیر صفر قرار نمی گیرد.
اعداد نشان داده شده توسط این گیج منفی است.اعداد نشان داده شده توسط این گیج مثبت است.

پارامترهای زیادی از جمله دما، رطوبت، شرایط آب و هوایی، وزش باد، ارتفاع از سطح دریا و ... فشار اتمسفر را تغییر می­دهند که این عوامل اندازه ­گیری دقیق فشار اتمسفر را با دشواری روبرو می­کند.

همین دلیلی بر دقیق نبودن اندازه­گیری فشار توسط گیج فشارسنج نسبی می­باشد. زیرا با تغییر هر یک از پارامترهای بالا فشار اتمسفر یعنی نقطه صفر گیج جابجا می­شود و این یعنی فشار خوانده شده مقدار واقعی نخواهد بود.

از گیج­های فشار نسبی تنها برای فرآیندهایی استفاده می­شود که اختلاف فشار با اتمسفر از اهمیت برخوردار است.